Impact Factor 5.890 | CiteScore 2.8
More on impact ›

ORIGINAL RESEARCH article

Front. Bioeng. Biotechnol., 08 April 2020 | https://doi.org/10.3389/fbioe.2020.00259

Exosome-Derived miR-486-5p Regulates Cell Cycle, Proliferation and Metastasis in Lung Adenocarcinoma via Targeting NEK2

Huihui Hu1, Hangdi Xu1, Fen Lu2, Jisong Zhang1, Li Xu1, Shan Xu1, Hanliang Jiang1, Qingxin Zeng3, Enguo Chen1* and Zhengfu He3*
  • 1Department of Respiratory and Critical Care Medicine, Sir Run Run Shaw Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China
  • 2Operation Room, Sir Run Run Shaw Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China
  • 3Department of Thoracic Surgery, Sir Run Run Shaw Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China

Citation: Hu H, Xu H, Lu F, Zhang J, Xu L, Xu S, Jiang H, Zeng Q, Chen E and He Z (2020) Exosome-Derived miR-486-5p Regulates Cell Cycle, Proliferation and Metastasis in Lung Adenocarcinoma via Targeting NEK2. Front. Bioeng. Biotechnol. 8:259. doi: 10.3389/fbioe.2020.00259

Received: 20 December 2019; Accepted: 12 March 2020;
Published: 08 April 2020; Retracted: 26 March 2021.

Edited by:

Tao Huang, Shanghai Institutes for Biological Sciences (CAS), China

Reviewed by:

Zhangsen Huang, Sun Yat-sen University, China
Tiancheng Liu, CStone Pharmaceuticals, China